កម្មវិធី BPas POS Software នេះមានវិសាលភាព និងសមត្ថភាពទូលំទូលាយ ច្បាស់លាស់ដូចខាងក្រោម៖

 • Unlimited using time: មិនកំណត់រយៈពេលប្រើប្រាស់
 • Unlimited users: មិនកំណត់ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់
 • Multiple languages: មានជាភាសា (ខ្មែរ | អង់គ្លេស)
 • Multiple Currency: មានជាភាសា (រៀល | ដុល្លា)
 • Can use on cloud: អាចប្រើតាមប្រព័ន្ធ internet ក៏បាន
 • Multi Branch: ប្រើប្រាស់បានច្រើនសាខា
 • Responsive on devices: អាចប្រើបានគ្រប់ឧបករណ៍ (Smart Phone, PC, Laptop, iPad, …)
 • Backup: ប្រព័ន្ធរក្សាទិន្នន័យទុកជាប្រចាំថ្ងៃ រឺ ខែដែលបានកំណត់
 • Restore: ប្រព័ន្ធហៅទិន្នន័យដែលទុកមកវិញ
 • User Management: ការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់ការកំណត់សិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់
 • No Virus:​ ប្រព័ន្ធការពារមេរោគបំផ្លាញទិន្នន័យ
 • PHP + MySQL
 1. Purchase Management (គ្រប់គ្រងទៅលើការទិញ):
 • Supplier Management: ការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គត់ទំនិញ។
 • Purchase Order: ការកម្មង់ទិញទំនិញគ្រប់ប្រភេទ។
 • Receive Product: ការបញ្ជូលទំនិញទៅក្នុងស្តុក។
 • Pay Bill: ការបង់ប្រាក់បំណុលដែលជំពាក់អ្នកផ្គត់ផ្គង់។
 • Purchase Return & Refund (Debit Note): ការបង្វិលទំនិញទៅឱ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់វិញ ឬការទទួលសំណងជាទឹកប្រាក់ពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ត្រឡប់មកវិញ។
 1. Inventory Management (គ្រប់គ្រងសន្និធិ)
 • Multi Warehouse: ផ្ទុកទំនិញបានច្រើនឃ្លំាង។
 • Boms List (Bill of materials) : គ្រប់គ្រងការផ្គុំនៃមុខទំនិញ។
 • New Boms: បង្កើតទំនិញថ្មីដោយការផ្គុំ ។
 • Items List: គ្រប់គ្រងបញ្ជីរាយនាមមុខទំនិញ។
 • New Item: ការបង្កើតមុខទំនិញចំណាត់ថ្នាក់ទំនិញរង្វាស់រង្វាល់។
 • Adjust Quantity: ការកែប្រស្តុកទំនិញការកំណត់ថ្លៃដើមសំណើទំនិញ។
 • Purchase Order: ការបញ្ជាទិញទំនិញការបញ្ជាទិញបន្ថែម។
 • Item Transfers: ការផ្ទេរទំនិញពីសាខាមួយទៅសាខាមួយទៀត ។
 • គ្រប់គ្រងទំនិញខូចគុណភាព ទំនិញផុតអាយុកាលប្រើប្រាស់ បណ្តាផលិតផល ទាំងឡាយណា ដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយស្តុក និងសេវាកម្ម។
 • Print Barcodes: អាចព្រីន Barcode សម្រាប់បិតលើផលិតផលដែលមិនទាន់មាន Barcode។ល។
 1. Sales Management (គ្រប់គ្រងការលក់) ការគ្រប់គ្រងវិក្កយបត្រ Invoice Setting (ការកំណត់វិក្កយបត្រការធ្វើវិក្កយបត្រឡើងវិញ ការរំលងវិក្កយបត្រការព្រីនសារឡើងវិញ) ការបញ្ចុះថ្លៃទំនិញ ការបង់ប្រាក់របស់អតិថិជនការបិទបញ្ជីលក់ទំនិញប្រចាំថ្ងៃ អាចកំណត់តម្លៃ ទំនិញតាមអតិថិជននីមួយៗ (Price Level) និងអាចចេញ Quote ទៅឱ្យអតិថិជន។
 • Customer Management: ការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានរបស់អតិថិជន។
 • Point of Sales: ព័ត៌មានអតិថិជន ប្រភេទការបញ្ជាទិញទំនិញ បញ្ជីនៃការបញ្ជាលក់ទំនិញការបញ្ជូលវិក្កយបត្រលក់ បង្កាន់ដៃ វិក្កយបត្រត្រូវទូទាត់។
 • Sale Order: ការកម្មង់ទិញទំនិញគ្រប់ប្រភេទ។
 • Delivery Product: ការបញ្ជូលទំនិញទៅអតិថិជន។
 • Customer Credit / Payment: គ្រប់គ្រងលើបំណុល និងការបង់ប្រាក់របស់អតិថិជន។
 • Sales Return: ការបង្វិលទំនិញដែលបានលក់ចេញមកក្នុងឃ្លាំងវិញ។
 1. Other Expenses គ្រប់គ្រងលើការចំណាយផ្សេងៗ

5- Alert Management  ការរំលឹក ឬផ្តល់ព័ត៌មានជូនលោកអ្នកជាមុន

 • Alert Stock (reorder point): ស្តុកទំនិញជិតអស់ពីការកំណត់ទុកជាមុន។
 • Alert Receivable: ប្រាក់ដែលអតិថិជនជំពាក់យើង ជិតដល់ថ្ងៃទារ។
 • Alert Payable: ប្រាក់ដែលយើងជំពាក់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ជិតដល់ថ្ងៃសង។
 • Alert Request Stock: ស្តុកនៃមុខទំនិញនីមួយៗដែលជិតអស់។
 • Alert Customer Credit Limited: កម្រិតចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអតិថិជននីមួយៗ អាចជំពាក់សរុប។

6-Reports Management ការគ្រប់គ្រងរបាយការណ៍

 • Inventory Report: របាយការណ៍ចំនួនទំនិញក្នុងស្តុករបាយការណ៍ វាយតម្លៃទំនិញ របាយការណ៍ចំណាយ និងលទ្ធផល…។ល។
 • Sales Report: របាយការណ៍លក់ ជាសាច់ប្រាក់របាយការណ៍លក់តាម មុខទំនិញ លក់តាមវិក្កយបត្ររបាយការណ៍ចំណូលប្រចាំថៃ្ង ​ប្រចាំខែ របាយណ៍ ការលក់មុខទំនិញណាដែលបានច្រើនជាងគេ របាយការណ៍បិទបញ្ជីប្រចាំថៃ្ង… ។ល។
 • Purchase Report: របាយការណ៍ ទិញចូល ប្រចាំថៃ្ង ប្រចាំខែ
 • Adjustments Report: របាយការណ៍ នៃការកែប្រែផលិតផល
 • Customer Report: របាយការណ៍លក់តាមអតិថិជនរបាយការណ៍ តុល្យការរបស់អតិថិជនរបាយការណ៍បំណុល និងការបង់ប្រាក់របស់អតិថិជន…។ល។
 • Supplier Report: របាយកាណ៍ទិញទំនិញរបាយកាណ៍ជំពាក់ …។ល។
 • Profit and Lose Report: របាយកាណ៍ចំណេញរឺខាត។
 • Expenses Report: របាយកាណ៍ ការចំនាយ។

Tag: Pos, Restaurants system,  jewelry, cloth shop, cosmetic, restaurants, retail, Mart system in Cambodia